VietNam Fashion Academy

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN

Vẽ kỹ thuật chuyên môn trong thời trang
Cách sử dụng các màu sắc
Vẽ phát triễn ý tường thiết kế thời trang